MEKONG MY THO HOTEL

05/11/2015 • Under: Đặc Sản Tiền Giang

0

1.Làng làm nón bàng ở Châu Thành

image028

2. Chiếu cói Long Định

image030

3. Bánh phồng Cái Bè

image031